Vnitřní řád ambulance

Vnitřní řád gynekologické ambulance

Gynekologie LUX s.r.o.

MUDr. Lucia Holík Poláčiková

Blažkova 5, 695 01 Hodonín

Dle zákona 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) je pacientka povinna dodržovat vnitřní řád ordinace:

PACIENT JE VŽDY POVINEN ŘÍDIT SE POKYNY ZDRAVOTNICKÉHO PERSONÁLU.

Povinnosti pacienta při poskytování zdravotních služeb

 1. Dodržovat navržený individuální léčebný a diagnostický postup zdravotnickým personálem.
 2. Pravdivě informovat ošetřující zdravotnický personál o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb. Nesplnění této povinnosti je považováno za hrubé porušení tohoto vnitřního řádu.
 3. Chovat se dle zásad slušného chování k zdravotnickým pracovníkům a řídit se jejich pokyny.
 4. Dodržovat zásady občanského soužití a dobrých mravů ve vztahu k jiným pacientům, jejich případným zákonným zástupcům, a zdrav. pracovníkům. Nikoho verbálně nenapadat, nekřičet ani nezvedat hlas.
 5. Nepožívat před a během vyšetření alkohol nebo jiné návykové látky.
 6. Řídit se tímto vnitřním řádem.

Registrace do gynekologické ambulance.

 1. Naše zdravotnické zařízení poskytuje zdravotní služby v plném rozsahu pouze svým registrovaným pacientům.
 2. Pacient může požádat o registraci ve zdravotnickém zařízení, jestliže je starší 15 let, a pokud uplynuly více než 3 měsíce od jeho předchozí registrace u jiného gynekologa. O přijetí registrace rozhoduje zdravotnické zařízení, stvrzena je podpisem registračního listu.
 3. K registraci do zdravotnického zařízení se pacient musí vždy prokázat platným dokladem totožnosti a průkazem zdravotní pojišťovny.
 4. V případě pacienta, který nemluví česky, je na pokyn zdravotnického personálu nutné, aby měl s sebou překladatele.

Provozní doba a ordinační doba

 1. Provozní a ordinační doba je zveřejněna u vstupu do zdravotnického zařízení a na webových stránkách společnosti a na síti Facebook.
 2. V této době jsou v ordinaci přítomni zdravotničtí pracovníci a poskytují zdravotní služby registrovaným pacientům.
 3. Ordinační doba je rozdělena na hodiny pro nemocné a zdravé pacienty a pro těhotné (preventivní prohlídky, těhotenská poradna, administrativní úkony)
 4. Do zdravotnického zařízení pacient vstupuje v doprovodu maximálně 1 osoby.
 5. Poslední pacient je ošetřen 30 minut před koncem ordinační doby.

Objednání na vyšetření

 1. K vyšetření ve zdravotnickém zařízení se pacienti vždy objednávají. Ve výjimečných případech lze provést vyšetření pacienta i bez předchozí domluvy.
 2. Čas, na který je pacient objednán, nepředstavuje čas, kdy pacient vstupuje do ordinace, ale čas, odkdy je pacient přítomen v čekárně.
 3. Časové možnosti pro jednotlivá ošetření a prohlídky jsou omezené. Je tedy nutné požadavek co nejvíce specifikovat.
 4. Vzhledem k charakteru a chodu ambulance může dojít k posunutí času objednání, někdy i o delší časový interval. Příčiny mohou být různé:
 • Do ordinace se dostaví pacienti, kteří potřebují vzhledem k charakteru svého onemocnění od personálu akutní/přednostní ošetření.
 • Čas ošetření některého z předchozích pacientů se prodlouží závažností nebo komplikacemi jiného jeho onemocnění.
 • Technické poruchy/výpadek proudu, vody, počítačové techniky aj.
 • Jiné nepředvídatelné situace.
 1. Ve výše uvedených situacích žádáme všechny čekající pacienty o pochopení a toleranci.
 2. Pacienti se mohou na vyšetření objednat telefonicky nebo osobně v průběhu provozní doby.
 3. Je nutné, aby se objednaný pacient, který se nemůže dostavit na vyšetření, předem omluvil a neblokoval tak rezervovaný čas jiným pacientům.

Průběh vyšetření

 1. Při vstupu do ordinace vždy předkládejte průkaz zdravotní pojišťovny.
 2. Lékař provádí vyšetření zpravidla v ordinaci, kam pacienti vstupují na výzvu zdravotní sestry nebo lékaře. Některá vyšetření (např. vyš. TK, odběry, převazy aj.) mohou být prováděna zdravotní sestrou v sesterně.
 3. U žádné zdravotní služby poskytované zdravotnickým zařízením nevyžadujeme písemný souhlas pacienta, vyjma případů, které výslovně stanoví zákon.
 4. Doklad o dočasné pracovní neschopnosti (dále je DPN) vystavuje lékař na základě zjištění zdravotního stavu, nikoliv na žádost pacienta.
 5. Pokud se pacient bez předchozí omluvy nedostaví na plánovanou kontrolu v době DPN, bude mu DPN v daném termínu ukončena.

Mimořádné epidemiologické situace

 1. Pacient je povinen řídit se vždy pokyny personálu.
 2. Pacient je povinen vždy předem telefonicky/e-mailem konzultovat svůj zdravotní stav se sestrou či lékařem.
 3. Při návštěvě zdravotnického zařízení je nutné dbát na dodržení rozestupů (1.5 metru) v čekárně.
 4. Do zdravotnického zařízení vstupuje pacient vždy pouze s ochrannými pomůckami.
 5. Do zdravotnického zařízení vstupuje pacient v doprovodu max. 1 osoby (s ohledem na jeho zdravotní stav)

Oznamování změn

 1. Registrovaný pacient je povinen co nejdříve nahlásit zdravotnickému zařízení veškeré důležité změny týkající se osobních údajů (jméno, bydliště, telefon, e-mail a další) a pojištění (druh a změna pojišťovny).

Zdravotnická dokumentace

 1. Zdravotnická dokumentace pacienta vedená lékařem je majetkem lékaře. Nahlížet do ní a pořizovat z ní výpisy a kopie může pouze pacient či jeho zákonní zástupci. Dokumentaci však nelze vynášet z ordinace. Kopie si musí pacient pořídit přímo v ordinaci za úplatu dle platného ceníku.
 2. Pokud se pacient přeregistruje k jinému praktickému lékaři, zdravotnické zařízení pořizuje a odesílá novému registrujícímu lékaři na jeho žádost výpis ze zdravotní dokumentace. Výpis obsahuje všechny údaje potřebné pro poskytování dalších zdravotních služeb pacientovi.

Odmítnutí přijetí pacienta do péče (§ 48 zákona č. 372/2011 Sb.)

Poskytovatel, kterého si pacient zvolil, může odmítnout přijetí pacienta do péče, pokud:

 1. by přijetím pacienta bylo překročeno únosné pracovní zatížení nebo jeho přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení; překročením únosného pracovního zatížení se rozumí stav, kdy by zajištěním zdravotních služeb o tohoto pacienta došlo ke snížení úrovně kvality a bezpečnosti zdravotních služeb poskytovaných pacientům již přijatým,
 2. není pojištěncem zdravotní pojišťovny, se kterou má poskytovatel uzavřenu smlouvu podle zákona o veřejném zdravotním pojištění; toto právo se nevztahuje na pojištěnce z jiných států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, Švýcarské konfederace, či ze států, se kterými má Česká republika uzavřenu smlouvu o sociálním zabezpečení, zahrnující ve věcném rozsahu nároky na zdravotní péči.

Poskytovatel může ukončit péči o pacienta v případě, že:

 1. prokazatelně předá pacienta s jeho souhlasem do péče jiného poskytovatele,

pominou důvody pro poskytování zdravotních služeb; to neplatí, jde-li o registrujícího poskytovatele; ustanovení § 47 odst. 2 není dotčeno,

 1. pacient vysloví nesouhlas s poskytováním veškerých zdravotních služeb,
 2. pacient závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený individuální léčebný postup, nebo s poskytováním zdravotních služeb vysloví souhlas, ale neřídí se vnitřním řádem a jeho chování přitom není způsobeno zdravotním stavem,
 3. přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro další poskytování zdravotních služeb; to neplatí, jestliže neposkytování součinnosti souvisí se zdravotním stavem pacienta; ukončením péče nesmí dojít k bezprostřednímu ohrožení života nebo vážnému poškození zdraví pacienta.
 4. Poskytovatel nesmí odmítnout přijetí pacienta do péče podle odstavce 1 nebo ukončit péči o něj podle odstavce 2 písm. d) nebo e), jde-li o pacienta, kterému je třeba poskytnout neodkladnou péči, jde-li o porod nebo jde o zdravotní služby, které jsou nezbytné z hlediska ochrany veřejného zdraví nebo ochrany zdraví při práci, dále jde-li o krizové situace nebo výkon ochranného léčení nařízeného soudem, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak.

Důsledky porušení vnitřního řádu

 1. Zdravotnické zařízení může ukončit poskytování zdravotních služeb pacientovi, který závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený léčebný postup nebo se neřídí vnitřním řádem (§48 odst. 2 zákona o zdravotních službách č.372/2011Sb.)
 2. V případě ukončení péče z důvodu porušení vnitřního řádu dostane pacient písemné vyrozumění s uvedením důvodů opravňujících k tomuto kroku, v souladu s §48 odst. 5 stejného předpisu.

 

1.7.2022, Hodonín                                                                            Gynekologie LUX s.r.o.

.                                                                                                                 IČ: 17060915